Alternativní textový obsah.

Home | Obchodní podmínky

Hledat


Rozšířené vyhledávání
Rychlý kontakt

© 2015 Dárky z ráje     


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL:

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny aktivity zprostředkované společností DÁRKY Z RÁJE (dále DZR) se sídlem Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč, PSČ 148 00, IČ:74838814

1. Všeobecné obchodní podmínky

Společnost DZR zprostředkuje pro své zákazníky prostřednictvím svých smluvních partnerů (dále též dodavatel zážitků) účast na různých akcích a aktivitách (dále jen zážitky) a to na základě zakoupení dárkového balíčku DZR obsahujícího dárkový poukaz k poskytnutí zážitku.

Dárkový balíček může kdokoliv koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní vztah mezi DZR a osobou, která dárkový balíček DZR zakoupila ("kupující"), vzniká zakoupením dárkového balíčku. Kupující je oprávněn převést veškerá práva a povinnost, jichž je nositelem, před učiněním objednávky dle čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek na třetí osobu; tato osoba se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek považuje za kupujícího. DZR tímto s takovým převodem vyjadřuje svůj souhlas.

Za zákazníka se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek považuje osoba, která učiní ve vztahu k DZR objednávku zážitku dle čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Společnost DZR se zavazuje zprostředkovat zákazníkovi poskytnutí zážitku specifikovaného v dárkovém balíčku DZR jeho dodavatelem, a to v rozsahu odpovídajícím aktuální specifikaci zážitku ke dni zakoupení dárkového balíčku, v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Každý dárkový balíček, případně dárkový poukaz, je opatřen ochrannou fólií s identifikačními údaji. Seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlas s nimi se stvrzuje jeho zakoupením. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici jak u prodejce dárkového balíčku, tak na internetových stránkách www.darky-z-raje.cz.

Zakoupit dárkový balíček (poukaz) DZR je možné osobně na uvedené adrese, elektronicky nebo telefonickým prostřednictví. Je-li dárkový balíček objednán prostředky dálkové komunikace, je DZR povinna osobě, která objednávku učinila, neprodleně potvrdit obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou uvede.

Hodlá-li kupující zakoupit dárkový balíček za použití elektronických prostředků na adrese www.darky-z-raje.cz, poskytuje mu DZR v souladu s ustanovením § 53a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku následující informace: akceptace zákazníka a potvrzení DZR je ze strany DZR archivována a je přístupná pouze DZR, smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, objednávka je činěna ve více krocích, před podáním objednávky lze zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat. Smlouva je uzavřena ve více technických krocích, jejichž obsahem je seznámení kupujícího s vybraným zážitkem a podmínkami, za nichž smluvní vztah vzniká, jakož i samotné objednání dárkového balíčku DZR a s tím související identifikace kupujícího a způsobu platby / dodání pro účely plnění smluvního vztahu.

2. Objednávka zážitku

Zážitek bude dodavatelem zákazníkovi poskytnut pouze na základě jeho objednávky a rezervace termínu ("objednávka zážitku"), kterou musí zákazník provést u Zákaznického centra DZR. Provedení objednávky zážitku je možné telefonicky, e-mailem nebo osobně. Při provedení objednávky zážitku zákazník navrhne DZR termín uskutečnění zážitku. Podrobnější informace o možných termínech čerpání jednotlivých zážitků budou zákazníkovi zděleny na jeho žádost Zákaznickým centrem DZR. Zákazníkem navržený termín si DZR ověří u dodavatele zážitku. Po odsouhlasení termínu, místa a dalších okolností uskutečnění zážitku u dodavatele zážitku a zákazníka DZR písemně (e-mailem, dopisem) popř. telefonicky informuje zákazníka o termínu a místě uskutečnění zážitku ("potvrzení DZR"). Zákazník poté potvrdí DZR akceptaci termínu zážitku a akceptaci těchto všeobecných obchodních podmínek ("akceptace zákazníka"). Tímto okamžikem je objednávka zážitku považována za řádně skončenou.

Je-li dán zákazníkovi zážitek na výběr, je součástí procesu objednání zážitku dle předchozího odstavce i dohoda o výběru zákazníkem zvoleného zážitku. Zákazník má na výběr takové zážitky, které jsou ke dni učinění objednávky zážitku zveřejněny DZR na internetových stránkách www.darky-z-raje.cz. Případný rozdíl v ceně zvoleného zážitku je zákazník povinen doplatit do 3 dnů od objednávky zážitku; tímto okamžikem je objednávka zážitku považována za řádně skončenou a DZR vystaví zákazníkovi potvrzení s údaji o druhu zážitku, ceně zážitku a době jeho uskutečnění ("potvrzení DZR").

Skutečné čerpání (poskytnutí) zážitku je podmíněno zaplacením plné výše ceny zážitku a musí proběhnout nejpozději do tří měsíců od data uvedeného na dárkovém poukazu, případně též i na dárkovém balíčku samotném. Pokud kupující, resp. zákazník v uvedené lhůtě neprovede objednávku zážitku, resp. nejpozději do tří měsíců od data uvedeného na dárkovém poukazu, případně též i na dárkovém balíčku samotném, zážitek nevyčerpá, ztrácí nárok na poskytnutí vybraného zážitku, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci či vrácení ceny dárkového balíčku. Ve vyjmečných případech lze po domluvě poukaz v době jeho platnosti prodloužit. Nejdéle však o dva měsíce. Tato služba je však zpoplatněna a to ve výši tři sta korun na osobu do hodnoty poukazu tisíc korun. Nad tuto hodnotu je to pak 35% z celkové ceny. U poukazů zakoupených v listopadu a prosinci (tzv. Vánoční poukazy) můžou DZR na vyžádání prodloužit platnost o jeden nebo dva měsíce zdarma. Celkově tedy na čtyři nebo pět měsíců. Tato prodloužená platnost je též přímo uvedena na dárkovém balíčku nebo poukazu.

Z důvodů na straně dodavatele zážitku nelze zákazníkovi zajistit, že bude moci čerpat zážitek v bezprostřední časové návaznosti na objednávku zážitku. V jakém předpokládaném časovém předstihu by měl zákazník svoji objednávku činit je též uvedeno na internetových stránkách www.darky-z-raje.cz. Lhůtami zde uvedenými však není DZR vázána.

Prosíme tedy o sledování platnosti poukazu. Objednání termínu rezervace je minimálně 2-3 dny předem. V prípadě, že se zákazník objednává pouze 1-2 dny před koncem platnosti poukazu a není už na tyto dny volný termín, tak může být dán nový termín i po propadnutí, ale zákazník uhradí 35% storna z jeho celkové ceny!

V případě, že zákazník nemůže z nějakého důvodu čerpat zážitek v termínu dle potvrzení DZR, má nárok na jendu změnu termínu v případě, že tento svůj požadavek uplatní u DZR nejpozději ve lhůtě 3 dnů před termínem uvedeným v potvrzení DZR. Ustanovení o nejzažším termínu čerpání zážitku (lhůta tří měsíců od data uvedeného na dárkovém poukazu, případně též i na dárkovém balíčku samotném) tím není dotčeno. DZR má však právo odmítnout žádost zákazníka o změnu termínu čerpání zážitku, pokud v předchozím období již jednou došlo ze strany zákazníka ke změně termínu čerpání zážitku.

Klientům, kteří se bez předchozího zrušení rezervace na objednanou proceduru (masáž-zážitek) nedostaví, nebo nezruší objednanou proceduru dříve než 48 hodin před dohodnutým termínem, účtujeme 100% z ceny procedury. Taktéž storno podmínky platí pro uplatnění dárkového poukazu. Důvodem těchto opatření je časté rušení termínů na poslední chvíli. Termíny pak již není možné obsadit.

Též prosíme zákazníky, aby chodili ve vlastním zájmu na masáže, procedury (masáže-zážitky) včas a spíše o chvilku dříve. Veškeré služby jsou nasmlouvané a jdou po sobě. Zpoždění se tak odčítá z této Vaší celkové délky masáže nebo procedury (zážitku)!

Na masáže si rezervujte termín vždy s předstihem. Lze se objednat i o svátky a víkendu, ale tato služba je zpoplatněna částku ve výši dvě stě korun na osobu.

Čerpání veškerých zážitků se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Zejména z důvodů bezpečnosti zákazníka a dalších osob nacházejících se v místě poskytnutí zážitku může být poskytnutí zážitku podmíněno akceptací smluvních podmínek dodavatele zážitku.

Zákazník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybraného zážitku. Informace o případných omezeních, které se týkat některých nabízených zážitků (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku) mohou být uvedeny na internetových stránkách www.darky-z-raje.cz a lze je také možno ověřit telefonicky na zákaznické lince..

Uskutečnění některých nabízených zážitků je závislé na počasí. Pokud bude termín čerpání zážitku ze strany DZR nebo dodavatele zážitku zrušen z důvodu nepříznivého počasí, má zákazník, který měl daný zážitek v tomto termínu rezervován, právo na poskytnutí zážitku v jiném náhradním termínu. Náhradní termín zážitku bude v tomto případě dohodnut se zákazníkem a dodavatelem zážitku na nejbližší možný termín, přičemž v tomto případě se povinnost uskutečnění zážitku nejpozději do tří měsíců od data uvedeného na dárkovém poukazu neuplatní.

 

3. Cena zážitku

Cena zážitku je představována cenou dárkového balíčku DZR; v případě čerpání zážitku prostřednictvím virtuálního kreditu se cenou zážitku rozumí jeho cena zveřejněná ke dni učinění objednávky zážitku dle čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek na internetových stránkách www.darky-z-raje.cz. Cena zážitku je uvedena včetně všech daní a poplatků a zahrnuje veškeré náklady spojené se zprostředkováním zajištění a uskutečnění zážitku specifikovaného v dárkovém balíčku DZR, vyjma případných nákladů na dodání, a zůstává v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu, nevyplývá-li z čl. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek jinak. Náklady na dodání dárkového balíčku jsou zveřejněny na internetových stránkách www.darky-z-raje.cz. Platební podmínky záleží na způsobu objednávky dárkového balíčku; je-li dárkový balíček zakoupen osobně, hradí se cena zpravidla v hotovosti při jeho předání. Je-li dárkový balíček zakoupen elektronicky na adrese www.darky-z-raje.cz nebo telefonicky prostřednictvím Zákaznického centra DZR, hradí se cena zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní účet DZR ve lhůtě splatnosti stanovené v přiloženém pokladním dokladu (faktuře) nebo v hotovosti formou dobírky.

Zákazník není povinen hradit dodatečně dodavateli zážitku žádnou finanční částku za jeho poskytnutí.

4. Změna ceny zážitku

Společnost DZR je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zážitku v případě, že nejpozději ke dni objednávky zážitku došlo ze strany jeho dodavatele ke zvýšení nákladů na poskytnutí zážitku zákazníkovi minimálně o 10% oproti nákladům v době zakoupení dárkového balíčku. Jednostranné zvýšení ceny zážitku musí společnost DZR oznámit zákazníkovi v momentě uskutečnění objednávky zážitku. Doplatek ceny zážitku dle tohoto článku je zákazník povinen DZR uhradit ve lhůtě, kterou mu DZR písemně oznámí, pokud vzhledem k takové změně ceny zážitku nevyužije práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo práva na výběr jiného zážitku z nabídky DZR dle čl. 5 druhého odstavce těchto všeobecných obchodních podmínek.

5. Změna smluvních podmínek

DZR si vyhrazuje právo na změnu všeobecných smluvních podmínek, za nichž se zavazuje zákazníkovi poskytnutí zážitku u jeho dodavatele zprostředkovat. O této změně se DZR zavazuje zákazníka informovat. Zákazník má však právo na poskytnutí zážitku v rozsahu a kvalitě dle specifikace v dárkovém balíčku. DZR si též vyhrazuje právo na změnu objednáného zážitku (masáže) a to především v případě nepředvídatelných změn (nevolnosti masérů, opravy vody atd..).

Kupující je oprávněn si bez uvedení důvodu za paušální poplatek ve výši 100,- Kč vybrat jiný zážitek z nabídky DZR, a to nejpozději 3 dny před jeho realizací.

Zákazník je oprávněn si bez uvedení důvodu za paušální poplatek ve výši 100,- Kč vybrat jiný zážitek z nabídky DZR, a to nejpozději 3 dny před jeho realizací. Paušální poplatek není zákazník povinen platit v případě, využije-li práva na výběr jiného zážitku dle čl. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Pokud cena nově vybraného zážitku převyšuje cenu zážitku původního, je podmínkou poskytnutí nově vybraného zážitku doplacení rozdílu ceny ve lhůtě stanovené DZR.

V případě, že klient dostane dárkový poukaz v určité ceně na přímo určenou proceduru (masáž-zážitek) lze si jej dle předchozích podmínek změnit za jinou ve stejné finanční hodnotě. Vyjma specifických procedur (masáží-zážitků), u kterých tato výměna nelze uskutečnit. O jaké procedury (masáže-zážitky) se jedná si lze ověřit na zákaznické lince DZR. Zde lze provést výměnu pouze ve stejné časové délce zážitku.

6. Odstoupení od smlouvy

DZR může od této smlouvy odstoupit:
v případě nemožnosti zprostředkování zákazníkem zvoleného zážitku za smluvených podmínek z důvodu na straně dodavatele zážitku, přičemž v takovém případě vzniká zákazníkovi právo na vrácení zaplacené ceny zážitku: z důvodů porušení povinností kupujícího, resp. zákazníka, vyplývajících z uzavřené smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek; v takovém případě náleží DZR za porušení povinnosti kupujícího, resp. zákazníka, na základě něhož vzniklo DZR právo od smlouvy odstoupit, smluvní pokuta ve výši 30 % z ceny zážitku. Peněžní hodnotu odpovídající smluvní pokutě je DZR oprávněn strhnout ze zaplacené ceny zážitku. Takto poníženou zaplacenou cenu zážitku je DZR povinen kupujícímu, resp. zákazníkovi vrátit.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy:
v případě nemožnosti zajištění zážitku ze strany DZR, která mu bude ze strany DZR písemně potvrzena; v případě jednostranného zvýšení ceny zážitku ze strany DZR o více jak 10 % oproti ceně zážitku; v obou případech vzniká zákazníkovi právo na vrácení plné výše zaplacené ceny zážitku.

Odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů musí být provedeno písemnou formou a musí být doručeno zástupci druhé smluvní strany nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy se ta která smluvní strana o důvodech odstoupení od smlouvy dozví.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků na dálku postupem dle § 53 odst.7 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, má kupující právo od ní odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí dárkového balíčku. Uvedené neplatí v případě, že kupující již v období 14 dnů od převzetí dárkového balíčku učinil objednávku zážitku dle čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

Zákazník je dále zejména povinen:

Společnost DZR je dále zejména povinna:

Dodat kupujícímu na jeho vyžádání za úplatu dárkový balíček prostřednictvím poštovního doručovatele nebo kurýrní služby, a to dle volby kupujícího.

8. Reklamace

DZR se zavazuje přijímat reklamace poskytnutých zážitků ze strany zákazníků za účelem zprostředkování jejich vyřízení s dodavatelem.

Reklamaci lze uplatnit písemně dopisem na adresu sídla či provozovny DZR nebo elektronicky e-mailem. Na základě podané reklamace obdrží zákazník od DZR písemné potvrzení o reklamaci.

Reklamaci týkající se nesprávného provedení zážitku, či chybějících částí (týká se především masážních balíčků) provádí zákazník v masážním salónu přímo u vykonavatele (maséra/masérky) nebo jejich vedoucích. Na pozdější reklamace v tomto smyslu nebude brát DZR zřetel.

9. Závěrečná ustanovení

Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech DZR podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu DZR. Fotografie použité v propagačních a informačních materiálech k jednotlivým aktivitám jsou pouze informační; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit. DZR jakož i vlastník stránek nebo jejich provozovatel nenese žádnou odpovědnost za pravost, autentičnost ilustrativních fotografií (obrázků) nebo textů od svých partnerů poskytujících smluvené služby (což se týká i autorských práv) a též fotografie-texty vložené administrátorem, grafikem či jinou osobou bez jejich vědomí a písemným souhlasem.

Zakoupením dárkového balíčku kupujícím, resp. uskutečněním objednávky zážitku zákazníkem vyjadřují tyto osoby svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti DÁRKY Z RÁJE, sídlem Velké Kunratické 1355/15, Praha 4 - Krč, PSČ 148 00 jako správci a zpracovateli pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Současně tyto osoby berou na vědomí, že mají práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohou bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašují, že všechny údaje nahlásili pravdivě. Tento souhlas udělují bezplatně. V případě, že si zákazník nepřeje dostávat od DZR obchodní sdělení, sdělí tuto skutečnost telefonicky Zákaznickému centru DZR na tel. č. : 608 88 64 81 nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní informace:

Zákaznické linky:

E-mail:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2008.

Košík

Váš košík je prázdný